Мисия на неправителствената организация

Сдружението представлява организация с нестопанска цел за обществено полезна дейност, насочена към икономическото развитие на България и постигане на устойчив икономически растеж в условията на пазарно стопанство.

Цели на организацията

1. Да спомага за икономическото развитие на България и за постигане на устойчив икономически растеж в условията на пазарно стопанство.  
2. Да стимулира предприемачеството и подпомага създаването на нови частни фирми.  
3. Да подпомага съществуващи фирми при повишаване на тяхната конкурентноспособност, утвърждаване на пазарните им позиции и устойчивото им развитие.  
4. Да подпомага обществената дискусия по основни въпроси на икономическата политика и да развива сътрудничеството между държавната администрация, частния сектор, образователните институции и неправителствените организации при решаване на проблемите в областта на икономиката.  
5. Да разработва, реализира и координира проекти за развитие.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info